Uslovi korišćenja

Dragi korisniče,

Kako biste koristili portal Turistiko.rs potrebno je da se upoznate i saglasite sa sledećim 

Uslovima korišćenja

Datum poslednje izmene 12.6.2020. godine

Ovi Uslovi korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi) su ugovor koji je zaključen između: 

  1. Nikola Milošević iz Velike Plane, Srbija, ul. Živana Petrovića 28 (u daljem tekstu Turistiko.rs) koji se nalazi na web-adresi: Turistiko.rs,
  2. Svakog pojedinačnog korisnika internet portala Turistiko.rs (u daljem tekstu Korisnik),

koji će u daljem tekstu biti označeni kao Ugovorne strane.

Uvodne odredbe

Uslovima korišćenja usluga portala Turistiko.rs utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga koje pruža portal Turistiko.rs za fizička, pravna lica i preduzetnike (Korisnik).

Uslovi korišćenja su obavezujući za obe ugovorne strane i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, osim ukoliko posebnim ugovorom portala Turistiko.rs i Korisnika nije izričito ugovoreno drugačije.

Portal Turistiko.rs je obavezan da Uslove korišćenja kao i eventualne izmene istih učini javno dostupnim na internet stranici Turistiko.rs.

Šta je portal Turistiko.rs? 

Turistiko.rs je internet portal (web sajt) i platforma, koja kao pružalac usluge informacionog društva, omogućava da Korisnici i Domaćini stupe u međusobnu vezu zarad najma smeštajnih kapaciteta (smeštaj). 

Smeštaj u smislu ovih Uslova je skup baza podataka u kojima se nalaze apartmani, kuće za odmor, sobe i slično, koje vlasnici i drugi imaoci prava davanja u zakup smeštajnih kapaciteta oglašavaju na platformi Turistiko.rs.

Svi oglasi za smeštaj koji se prikazuju na sajtu u vlasništvu su njihovih autora u smislu autorsko-pravne zaštite i tačnosti prikazanih informacija.

Portal Turistiko.rs ne prima oglase Korisnika, te ukoliko korisnik želi da postavi oglas koji će se pojaviti na portalu Turistiko.rs to može učiniti u posebnom delu sajta koji je namenjen izdavačima smeštaja, odnosno Domaćinima, čime prestaje biti korisnik u smislu ovih Uslova.

Međusobna prava i obaveze Ugovornih strana

Turistiko.rs se obavezuje da će Korisnicima pružati usluge definisane ovim Uslovima, na način i sa ograničenjima opisanim u ovim Uslovima u skladu sa Zakonom.

Korisnik se obavezuje da će prilikom korišćenja Turistiko.rs portala u poštovati ove Uslove.

Korisnik je upoznat i saglasan da je zarad pravilnog funkcionisanja web sajta potrebno da sajt prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke Korisnika u skladu sa Zakonom i Politikom privatnosti koja je sastavni deo ovih Uslova.

Korisnik je u obavezi da se uputi u Politiku privatnosti sajta Turistiko.rs koja se nalazi na sledećem liku:

Prihvatanjem ovih Uslova ili samim korišćenjem portala Korisnik potvrđuje da je upoznat sa ovim Uslovima i Politikom privatnosti čime daje izričit pristanak za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Korisnik ima pravo da dati pristanak za obradu podataka o ličnosti u svakom trenutku opozove.

Korišćenje portala Turistiko.rs

Korišćenje portala Turistiko.rs je potpuno besplatno za Korisnika.

Odnos između Domaćina i platforme Turistiko.rs uređeno je drugim opštim ili pojedinačnim ugovorom.

Registracija i prijava za korišćenje Turistiko.rs portala nije potrebna za Korisnika.

Prava intelektualne svojine

Sav sadržaj koji je objavljen na portalu Turistiko.rs, a ne pripada drugim nosiocima prava intelektualne svojine (oglašivači), pripada isključivo portalu Turistiko.rs.

Turistiko.rs u sastavu portala ima sekciju Blog u kojoj se objavljuju autorski tekstovi. 

Svi tekstovi u sekciji Blog predmet su autorsko-pravne zaštite i u skladu sa tom nije dozvoljeno neovlašćeno korišćenje bilo kog dela bloga, što se posebno odnosi na tekst, audio, video i drugi sadržaj.

Korišćenje bilo kojeg dela portala Turistiko.rs u komercijalne svrhe ili njegovo uklapanje u bilo koju drugu publikaciju ili web stranicu je strogo zabranjen.

Sva imovinska prava pripadaju portalu Turistiko.rs, dok moralna prava pripadaju autorima sadržaja na blogu.

Nije dozvoljeno korišćenje bilo kog dela portala Turistiko.rs bez izričite pisane dozvole portala Turistiko.rs.

Odricanje od odgovornosti

Portal Turistiko.rs objavljuje oglase i oglasne ponude drugih oglašivača, odnosno smeštajnih kapaciteta. U skladu sa tim, portal Turistiko.rs ne može biti odgovoran ukoliko:

  • cena najma smeštaja nije tačno navedena
  • opis smeštaja nije tačno naveden
  • kontakt podaci izdavaoca smeštaja nisu tačni
  • fotografija ili video zapis smeštaja nisu saobrazni sa smeštajem koji je predmet oglašavanja, odnosno ukoliko predmetni materijal odstupa od stvarnog stanja smeštaja
  • sniženje cene smeštaja nije tačno navedena (popust, akcija) 
  • smeštaj koji je rezervisan ili kupljen posredstvom portala Turistiko.rs:

◦     nije saobrazan smeštaju u stvarnosti

◦     ima skrivenu manu

◦     ne ispunjava druge karakteristike

  • oglasna poruka u bilo kom smislu nije tačna, a portal Turistiko.rs ne može na nju da utiče

Turistiko.rs ne utiče na oglašene cene, niti može garantovati da je smeštaj raspoloživ u trenutku rezervacije, s obzirom na to da se radi o informacijama i podacima koje nisu u posedu Turistiko.rs već na njih utiču oglašivači smeštaja.

Odricanje od odgovornosti usled tehničkih problema

Portal Turistiko.rs je uvek dostupan na svojoj internet adresi. Međutim, u slučaju više sile ili tehničkih problema može se dogoditi da portal Turistiko.rs ne bude dostupan određenom opsegu korisnika ili svim korisnicima.

S tim u vezi portal Turistiko.rs ne garantuje neprekidnost korišćenja portala, niti je na bilo koji način odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost bilo koje usluge, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje iste, kao ni za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe portala.

Portal Turistiko.rs nije niti može biti odgovoran za tehničke probleme koji su posledica problema u pružanju usluge elektronskih komunikacija, a koje mogu dovesti do kašnjenja odsnosno pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući tu i sistemski sat, budući da je to odgovornost operatora elektronskih komunikacija (operatori internet usluge, provajderi) u skladu sa propisima koji uređuju oblast elektronskih komunikacija.

S obzirom na karakter nedostupnosti portal Turistiko.rs ne može biti ni odgovoran za eventualnu nastalu štetu, izmaklu dobit ili propuštenu priliku.

Korisnički servis

Turistiko.rs će u svakom trenutku pokušati da reši eventualne probleme koje Korisnik može imati prilikom korišćenja portala Turistiko.rs.

Kontakt korisnika sa portalom Turistiko.rs se odvija putem kontakt forme na web sajtu.

Izmena Uslova korišćenja

Turistiko.rs zadržava pravo da vrši izmenu Uslova koršćenja radi usklađivanja sa izmenama relevantnih zakona i drugih propisa, opštih akata kao i internih promena poslovne politike i potreba samih polaznika.

Turistiko.rs će o izmenama i dopunama Opštih uslova obavestiti Korisnike preko internet stranice.

Izmene Uslova korišćenja stupaju na snagu trenutkom postavljanja na internet stranicu Turistiko.rs.

Završne odredbe

Na ove Uslove i na odnos između portala Turistiko.rs i Korisnika se odnosi isključivo zakonodavstvo Republike Srbije, a posebno Zakon o elektronskoj trgovini i Zakon o oglašavanju.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja ili samim nastavljanjem korišćenja portala Turistiko.rs Korisnik daje saglasnost da se kao merodavno pravo ugovara pravo Republike Srbije i shodno tome u njoj stvarno i mesno nadležan sud u Beogradu.

Poslednja verzija ovih Uslova korišćenja stupila je na snagu: 12.06.2020

Uštedite na sledećem putovanju
Ostavite nam e-mail adresu i prvi ćete dobiti najbolje popuste i ponude meseca.
Ne propustite najbolje ponude za odmor.